صفحات پلیت

صفحه پلیت یا صفحات داخلی باتری خودرو چیست؟

                                                                                

جعبه باتری به صورت خانه خانه ساخته شده و كف هر خانه دارای حوضچه هایي برای ته نشین شدن ذرات جدا شده از صفحات باطری و جلوگیری از اتصالات صفحات به یکدیگر می باشد. در صورتی كه سطح رسوبات یا لجن افزایش یابد، باعث اتصال كوتاه صفحات باتری شده و در نتیجه كاهش قدرت آن را سبب می شود.

 

پلیت یا صفحات داخلی باتری خودرو

در هر خانه سه صفحه مثبت، منفی و عایق وجود دارد. همچنین تعداد صفحات منفی یکی بیشتر از صفحات مثبت می باشد و به هر یک از صفحات مثبت و منفی پلیت می گویند. بنابراین اگردرنظر بگیریم  خانه باتری خودرو 19 پلیت داشته باشد، 9 عدد آن صفحه مثبت و 10 عدد صفحه منفی است. این عدد روی باطری نوشته می شود.

صفحات مثبت :

جنس صفحات مثبت از پراكسید سرب PbO2 است . در ابتدا  صفحات را از جنس سرب و آنتیموان بصورت مشبک ساخته سپس از اكسید فعال شده پر می کنند.

صفحات منفی:

صفحات منفی مشابه صفحات مثبت  است ، اما تفاوت  در ماده فعال شده آن می باشد .ماده فعال شده در صفحا ت منفی “سرب اسفنجی” است.

صفحات عایق:

حال برای جلوگیری از اتصال صفحات مثبت و منفی با یکدیگر، میان صفحات عایق از جنس پلاستیک یا میکا یا فیبر استفاده مینمایند . صفحات عایق از یک سطح  واف و از سطح دیگر دارای همبستگی هایی هستند. سطح برجسته به سمت صفحه مثبت است تا اسید سولفوریک بهتر با صفحه مثبت فعالیت داشته باشد. عایق اجازه مي دهد ذرات جدا شده از صفحه مثبت به انتهای باطری هدایت و از اتصال كوتاه صفحات جلوگیری شود.

با این توضیحات باید بگوییم ولتاژ باتری، تعداد خانه های باطری را تعیین می‌كند. برای افزایش آمپر، تعداد صفحات مثبت و منفی هر خانه را زیاد می كنند. پس از این كه صفحات هر خانه، داخل آن قرار داده شد خانه های باطری را به صورت سری به یکدیگر وصل نموده كه در نتیجه در كل خانه ها، یک قطب مثبت آزاد و یک قطب منفی آزاد می ماند كه آنها را بصورت مخروط ناقص از جنس سرب ریخته گری نموده و قطب های اصلی باطری نامیده می شود.

 

مشاهده بیشتر بستن