نمایشگاه

حضور گروه صنعتی آکوباتری در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق شیراز

1401/10/13 16:11

حضور گروه صنعتی آکوباتری در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق شیراز 14 الی 17 دیماه 1401 (محل دائمی نمایشگاههای بین المللی شیراز، سالن بهار، مقابل درب ترانزیت (غرفه 123)