نمایشگاه خودرو  تهران

نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم ومجموعه های خودرو

1401/08/03 15:29

حضور گروه صنعتی آکوباتری در هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو 

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران 

تاریخ:  9 لغایت  12آبان 1401

سالن 27، غرفه 12