نمایشگاه اصفهان

نمایشگاه صنعت برق اتوماسیون صنعتی اصفهان

1401/08/03 15:20

دوازدهمین نمایشگاه صنعت برق اتوماسیون صنعتی اصفهان 

حضورگروه صنعتی آکوباتری دردوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق اتوماسیون صنعتی 

صنایع الکترونیک اصفهان نماینده رسمی باتری های صنعتی آکو باتری 

محل برگزاری : اصفهان کمربندی شرق روبروی منطقه روشن دشت نمایشگاه بین المللی اصفهان 

تاریخ برگزاری :  7 آبان  1401

ساعت بازدید  : 15 لغایت 21